Mo Logo [Home] [Lexikon] [Aufgaben] [Tests] [Kurse] [Begleitmaterial] [Hinweise] [Mitwirkende] [Publikationen]

Mathematik-Online-Aufgabensammlung:

Aufgabe 1012: Mengenalgebra, Beweis zweier Äquivalenzen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zeigen Sie für beliebige Mengen $ A, B$:

a) $ A=B \Longleftrightarrow \ A \cap B = A \cup B$         b) $ A \subseteq B \Longleftrightarrow A=A \cap B$

(Aus: Mathematik I für inf/swt, WS 2004/05)

[Verweise]

  automatisch erstellt am 7.  6. 2005