Mo Logo [Home] [Lexikon] [Aufgaben] [Tests] [Kurse] [Begleitmaterial] [Hinweise] [Mitwirkende] [Publikationen]

Mathematik-Online-Lexikon:

Formelsammlung: Mengen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Übersicht

Mengenoperationen Vereinigung: $ A \cup B$

Durchschnitt: $ A\cap B$

Differenz: $ A \backslash B$

symmetrische Differenz: $ A \Delta B = (A\setminus B) \cup (B\setminus A)$

   
Regeln $ C \backslash ( A \cap B) = (C\backslash A) \cup (C\backslash B)$     Morgansche Regeln

$ C \backslash ( A \cup B) = (C\backslash A) \cap (C\backslash B)$

$ (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$     Distributivgesetze

$ (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

   
Relation $ a \; R \; b \Leftrightarrow (a,b) \in R \subseteq A \times B$

reflexiv: $ (a,a) \in R$

symmetrisch: $ (a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$

antisymmetrisch: $ (a,b)\in R \wedge (b,a) \in R \Rightarrow a=b$

transitiv: $ (a,b) \in R \wedge (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$

total: $ (a,b) \in R \vee (b,a) \in R$

Äquivalenzrelation: reflexiv, symmetrisch und transitiv

Halbordnung: reflexiv, antisymmetrisch und transitiv

(Autor: Marcus Reble)

[Verweise]

  automatisch erstellt am 25.  1. 2006