Mo Logo [Home] [Lexikon] [Aufgaben] [Tests] [Kurse] [Begleitmaterial] [Hinweise] [Mitwirkende] [Publikationen]

Mathematik-Online-Lexikon:

Formelsammlung: Gerade und Ebene


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Übersicht

Gerade Parameterform: $ \vec{x} = \vec{p} + \lambda\vec{u}$

Momentenform: $ (\vec{x}-\vec{p})\times\vec{u} = 0$

   
Ebene Parameterform: $ \vec{x} = \vec{p} + \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$

Hesse-Normalform: $ \vec{x}\cdot\vec{n} = h$

   
Abstand Punkt-Gerade $ \displaystyle d = \frac{\left\vert(\vec{q}-\vec{p})\times\vec{u}\right\vert} {\vert\vec{u}\vert}$
   
Abstand windschiefer

Geraden

$ \displaystyle d = \frac{\vert[(\vec{q}-\vec{p}),\vec{u},\vec{v}]\vert}
{\vert\vec{u}\times\vec{v}\vert}$
   
Abstand Punkt-Ebene $ d= \vert\vec{p}\cdot\vec{n} - h\vert / \vert\vec{n}\vert$

(Autor: M. Reble)

[Verweise]

  automatisch erstellt am 25.  1. 2006