Mo Logo [Home] [Lexikon] [Aufgaben] [Tests] [Kurse] [Begleitmaterial] [Hinweise] [Mitwirkende] [Publikationen]

Mathematik-Online-Aufgabensammlung:

Interaktive Aufgabe 1208: Jordan-Normalform, Multiple Choice


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Welche der folgenden Matrizen aus $ \mathbb{R}^{5\times 5}$ sind in Jordan-Normalform gegeben?

\begin{displaymath}
{\bf a)} \
\left(
\begin{array}{rrrrr}
1&0&0&0&0\\ 0&1&0&0...
...\
0&0&2&0&0\\
0&0&0&2&1\\
0&0&0&0&2
\end {array}\right),
\end{displaymath}

$\displaystyle {\bf d)} \ \left(\begin{array}{rrrrr} 2&1&0&0&0\\
0&3&0&0&0\\
0...
...&0&0&0\\
0&2&0&0&0\\
0&0&3&1&0\\
0&0&0&3&1\\
0&0&0&0&3
\end{array}\right)
$

Antwort:

  JNF keine JNF
a)
b)
c)
d)
e)

   
(Aus: Vorbereitungskurs LAAG)

[Verweise]

  automatisch erstellt am 10.  8. 2017