Mo Logo [Home] [Lexikon] [Aufgaben] [Tests] [Kurse] [Begleitmaterial] [Hinweise] [Mitwirkende] [Publikationen]

Mathematik-Online-Aufgabensammlung:

Interaktive Aufgabe 1261: Permutationen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Es sei $ \pi_1=(1235)$, $ \pi_2=(45)$, $ \pi_3=(134)$ und $ \pi_4=(14)$. Berechnen Sie:
a)
$ o(\pi_1)$.
b)
$ o(\pi_2 \cdot \pi_4)$.
c)
$ \vert \langle \pi_2,\pi_4 \rangle\vert$.
d)
sign$ (\pi_3)$.
e)
sign$ (\pi_1^5)$.

Antwort:

a)     b)     c)     d)     e)

   
(Aus: Vorbereitungskurs LAAG)

[Verweise]

  automatisch erstellt am 10.  8. 2017