Mo Logo [Home] [Lexikon] [Aufgaben] [Tests] [Kurse] [Begleitmaterial] [Hinweise] [Mitwirkende] [Publikationen]

Mathematik-Online-Aufgabensammlung:

Aufgabe 811: Komplexe Kurvenintegrale, Residuensatz


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Berechnen Sie mit Hilfe des Residuensatzes die Integrale

$\displaystyle \int\limits_{{C}_k} \frac{2{\rm {i}}z+2-2{\rm {i}}}{z^2+2{\rm {i}}}\,dz\,,
$

wobei $ {C}_1$ der Kreis $ \vert z\vert = 1$,     $ {C}_2$ der Kreis $ \vert z-{\rm {i}}\vert = 2$    und $ {C}_3$ der Kreis $ \vert z\vert = 2$ ist, jeweils entgegen dem Uhrzeigersinn orientiert.

(Autor: Jörg Brenner)

[Verweise]

  automatisch erstellt am 2.  9. 2005